Pagrindinė elektrinių paspirtuku ir elektrinių dviračių naudojimo (toliau – transporto priemonė arba transportas) taisyklė – saugoti juos nuo pavojaus, kuris keltų grėsmę transporto tinkamam veikimui bei jo naudotojo ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Mums palikta teisė keisti ir pildyti šias taisykles.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Šios UAB „Ameja“, juridinio asmens kodas 134837258, registracijos Ramybės g. 56, LT-47161 Kaunas (toliau – Bendrovė) transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vartotojų asmens duomenų naudojimą, naudojimosi transporto priemonėmis taisykles, transporto priemonių eksploatavimo sąlygas ir atsakomybę bei atsiskaitymo tvarką.

1.2.  Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo:

1.2.1.      atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis taisyklėmis. Sudarydamas sutartį Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis; ir

1.2.2.      Sutarties sudarymo metu pateikti Bendrovei tokią informaciją ir dokumentus, kurių Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.

 1.3.  Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +37060772427, el. paštu book@rideme.lt.

1.4.  Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl Bendrovės transporto priemonių nuomos ir paslaugų, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

  1. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1.  Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu naudojantis Transporto priemonę.

2.2.  Transporto priemonė — dviratė žmogaus raumenų jėga arba elektros varikliu varoma transporto priemonė, kurią Bendrovė suteikia Vartotojui laikinai valdyti ir naudoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir ją lydintys priedai.

2.3.  Transporto priemonės naudojimo terminas – laiko tarpas, skaičiuojamas nuo Transporto priemonės perdavimo Vartotojui iki Vartotojas perduoda transporto priemonę Bendrovei, kuri perdavimą patvirtina ir priima.

2.4.  Paslaugos — tai Transporto priemonės ir ją lydinčių priedų techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, įskaitant visas Transporto priemonės eksploatacijai reikalingas medžiagas.

2.5.  Tinklapis — Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.rideme.lt.

2.6.  Transporto priemonės sistema – Transporto priemonėje gali būti įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Transporto priemonės buvimo vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, Transporto priemonės naudojimo laiką ir kitus su Transporto priemone ir jos naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Bendrovei.

2.7.  Kainoraštis — Tinklapyje arba sutartyje skelbiamos Transporto priemonės nuomos ir paslaugų kainos ir kitų mokesčių dydžiai.

2.8.   Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tapačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

III.  SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1.  Vartotojas turi teisę Naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tik pasirašęs Sutartį ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją bei dokumentus.

3.2.  Pasirašyti sutartį Vartotojas gali tik susipažinęs su pateiktomis Taisyklėmis, nurodęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus. Pasirašyti galima popierinę šios sutarties versiją, arba bankinio pavedimo paskirtyje ar elektroninio laiško turinyje nurodžius tekstą „Sutinku su nuomos sutarties sąlygomis ir taisyklėmis“. Nenurodytas sutikimas dėl nuomos sutarties sudarymo bankinio pavedimo paskirtyje, nesuteikia Vartotojui jokių teisių pagal šią sutartį, o pervestos lėšos gali būti negrąžinamos.

3.3.  Jei Vartotojas nenurodė, neteisingai nurodė arba suklydo nurodydamas savo asmeninius duomenis, Vartotojo sutartis laikoma negaliojančia. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.

3.4.  Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją ir dokumentus bei Bendrovei atlikus reikiamas Vartotojo identifikacijos ir informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemonėmis ir jas lydinčiais priedais teikiant Paslaugas, o Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemonėmis Taisyklėse nustatyta tvarka ir mokėti mokestį už gautas Paslaugas.

  1. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

4.1.  Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Vartotojui teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai duomenys, asmens tapatybės dokumento kopija (pateikiama tuo atveju, kai dviratės transporto priemonės, varomos elektros variklio jėga, nuomos paslaugomis siekia naudotis asmenys, kurie pagal šias Taisykles gali būti tik pilnamečiai (nuo 16 metų), tikslu identifikuoti jų asmens tapatybę ir amžių), biometriniai duomenys (veido atvaizdo identifikavimo tikslu; taip pat perdavimui policijai tuo atveju, jei išsinuomotas transportas nėra grąžinamas, remiantis sutikimu), taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu, įskaitant Transporto priemonės GPS (lokacijos) ir duomenis, susijusius su greičiu, vieta ir laiku. Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį su Vartotoju. Nepateikus asmens duomenų, Sutartis gali būti laikoma nesudaryta. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

4.1.1.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

4.1.2.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;

4.1.3.  Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;

4.1.4.  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).

4.1.5.  Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.1.6.  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.2.  Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi iki sutarties tinkmai vykdymo pabaigos ir 2 savaites po jos. Jei atsisakoma teikti paslaugą, duomenys pašalinami per 24 valandas nuo atsisakymo sudaryti sutartį momento (pvz. sutartu laiku neatvykus atsiimti užsakyto transporto, neatlikus pavedimo už nuomą). Bendrovei finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių arba žalą padariusių Vartotojų duomenys saugomi papildomą 5 metų terminą.

4.3.  Tuo atveju, jeigu Vartotojas tiek laidinėmis, tiek belaidėmis priemonėmis prisijungia prie Transporto priemonėse esančių įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant navigacijos, multimedijos sistemomis, naudodamasis mobiliaisiais įrenginiais, įskaitant, bet neapsiribojant išmaniuoju telefonu, Transporto priemonėje lieka ir yra saugomi Vartotojo įrenginio duomenys. Vartotojas pareiškia, kad supranta, jog mobiliojo įrenginio duomenis iš Transporto priemonės įrenginių, laikydamasis Transporto gamintojo instrukcijų, turi ištrinti savarankiškai. Vartotojas pareiškia, kad supranta ir jam žinoma, kad Bendrovė neatsako ir jokiais būdais neatlygina Vartotojui nuostolių, kilusių dėl Transporto priemonėje išsaugotų Vartotojo mobiliųjų įrenginių duomenų. Visos Vartotojo pretenzijos dėl Transporto priemonėje išsaugotų, nepašalintų Vartotojo mobiliųjų įrenginių duomenų laikomos nepagrįstomis, kurių Bendrovė nenagrinėja.

4.4.  Vartotojas žino, kad Sutarties vykdymo metu, kilus pagrįstų abejonių, kad Vartotojas neatsiskaitys už suteiktas paslaugas (pvz., paslaugų padidintas vartojimas, sukelta žala, netikslūs asmens duomenys ir pan.) ir Bendrovei gali kilti turtinė žala, Bendrovė turi teisėtą interesą, kuris susijęs su Bendrovės turtiniais interesais ir jų apsauga, rinkti bei vertinti teisėtai prieinamus Vartotojo duomenis (įskaitant asmens kodą, kredito reitingą ir kt.) mokumo tikrinimo, įsiskolinimo valdymo ir (ar) išieškojimo tikslais, o taip pat – turi teisę atlikti minėtų duomenų rinkimą ir vertinimą bet kuriuo metu, jei yra gautas Vartotojo kreipimasis dėl jo vardu turimo ar buvusio įsiskolinimo.

4.5.  Vartotojui nevykdant finansinių įsipareigojimų šių Taisyklių pagrindu ir per 10 kalendorinių dienų nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Bendrovė, vadovaudamasi teisėtu interesu, turi teisę perduoti Vartotojo įsiskolinimo bei asmens duomenis (įskaitant asmens kodą) teisėtą interesą turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir (ar) išieškojimo tikslais (duomenys apie neįvykdytus įsipareigojimus saugomi 10 metų po skolos padengimo dienos). Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtakos galimybei sudaryti sandorius.

4.6.  Bendrovė, sudarydama (Vartotojo registracijos patvirtinimo metu) ir (ar) vykdydama sutartį su Vartotoju, gali atsižvelgti į Vartotojo kreditingumą, įsiskolinimą Bendrovei, Vartotojo įvykdytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, Vartotojo draudiminių įvykių istoriją, ir tuo pagrindu priimti sprendimus, kurie gali turėti įtakos sutarties sudarymui ir vykdymui. Bendrovė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrovės teisėtu interesu apsaugoti Bendrovės turtinius interesus.

4.7.  Bendrovė savo sutartines bei teisės aktuose numatytas pareigas vykdys vadovaudamasi Sutartyje nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (pavardė / pavadinimas, adresas, kodas ir kt.) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę.

4.10.    Su Vartotojais Bendrovė gali susisiekti ir be sutikimo, jei siūlomos Bendrovės prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/ paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris (SMS siuntimui), vadovaujantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas, sutarties vykdymu. Minėta informacija gali būti siunčiama visais Bendrovei prieinamais metodais. Vartotojas apie nesutikimą gauti šiuos pranešimus Bendrovei turi pranešti el. paštu book@rideme.lt. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) ir turi šias teises:

4.10.1.   Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

4.10.2.   reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

4.10.3.   reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

4.10.4.   reikalauti sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai);

4.10.5.   teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.11.  Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

4.12.  Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:

4.12.1.              su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Transporto priemonių techninę priežiūrą (eismo įvykio atveju) ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;

4.12.2.             trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.

4.13.   Bendrovė, remdamasi Transporto priemonės sistemos duomenimis, informaciją apie KET pažeidimus (pvz. viršijamą greitį, neblaivų vairuotoją) turi teisę, o tam tikrais atvejais pareigą, perduoti atsakingoms institucijoms (pvz. policijai).

4.14.   Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu book@rideme.lt.

  1. TRANSPORTO PRIEMONĖS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1.  Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga ir paruošta eksploatavimui jos perdavimo Vartotojui metu.

5.2.  Trūkumais nėra pripažįstami tie Transporto priemonės trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ar nepadarys įtakos artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Bendrovės atliekamos Transporto priemonės techninės priežiūros pasekmė.

5.3.  Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemone kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti ją tik pagal tiesioginę paskirtį.

5.4.  Vartotojas įsipareigoja laikytis Transporto priemonės gamintojo nustatytų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, nurodytų Transporto priemonės gamintojo parengtuose Transporto priemonės naudojimo vadovuose/instrukcijose, Bendrovės instrukcijų ir rekomendacijų, nurodytų šių Taisyklių VI-VIII dalyse, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Vartotojas taip pat įsipareigoja laikytis tų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui. Vartotojui kilus abejonių dėl galimybės naudoti transporto priemonę, jis dėl šio privalo nedelsiant susisiekti su Bendrove, o transporto priemonės naudojimą nutraukti.

5.5.  Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Bendrovei ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz. policija, priešgaisrinė tarnyba), jeigu Transporto priemonė yra pavagiama, sunaikinama, sužalojama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ar užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.

5.6.  Vartotojas neturi teisės be rašytinio Bendrovės sutikimo Transporto priemonės subnuomoti, perduoti savo teisių ir pareigų pagal šias Taisykles kitam asmeniui.

5.7.  Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą Transporto priemonės naudojimo terminą. Transporto priemonės naudojimo terminu Vartotojui tenka Transporto priemonės padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.

5.8.  Vartotojas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado Transporto priemonės eksploatavimo metu kurie yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Vartotojas nedelsiant apie juos informavo Bendrovę telefonu ir vykdė Bendrovės duotas instrukcijas.

5.9.  Jeigu Transporto priemonės naudojimo terminu Transporto priemonė yra apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu), taip pat jei prarandami, sunaikinami ar sugadinami Transporto priemonės dalys ar priedai (pvz. pakrovėjas), Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei transporto priemonės įsigijimo vertę ir atlyginti Bendrovei visą padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija transporto priemonės įsigijimo vertės dydį, tais atvejais, kai žala / nuostoliai Bendrovei kilo:

5.9.1.    Vartotojui nesilaikant Transporto priemonės eksploatavimo sąlygų;

5.9.2.    Transporto priemonę naudojant atlikti veiksmus, kurių atlikimui ji nėra pritaikyta;

5.9.3.    Transporto priemonę valdant neteisėtam valdytojui;

5.9.4.    Transporto priemonę valdant neblaiviam, apsvaigusiam nuo vaistų, ar kitų svaigiųjų medžiagų Vartotojui, taip pat, kai pastarasis vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (šių Taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką);

5.9.5.    Vartotojui, naudojančiam Transporto priemonę, nepaklusus kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų pareigūnų reikalavimams;

5.9.6.    Vartotojui Transporto priemonę naudojant nusikalstamiems veiksmams atlikti;

5.9.7.    Dėl Vartotojo tyčios arba didelio neatsargumo (pvz važiuojant paspirtuku nuo šaligatvio bortelio nenulipus nuo paspirtuko, važiuojant per balas, ar šlapią siengą);

5.9.8.  Vartotojui šių Taisyklių nustatyta tvarka apie eismo įvykį nepranešus policijai, priešgaisrinei tarnybai ir/ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

5.10.   Jeigu naudojant Transporto priemonę ji išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Vartotojas privalo atlyginti Transporto priemonės plovimo ir valymo išlaidas.

5.11.  Tuo atveju, jeigu dėl Vartotojo kaltės, naudojantis Transporto priemone arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Transporto priemonė yra konfiskuojama, sulaikoma arba prarandamos ar apribojamos bet kokios kitos teisės į ją, Vartotojas iki Transporto priemonės grąžinimo Bendrovei privalo įvykdyti visus su Transporto priemone susijusius šiose Taisyklėse numatytus įsipareigojimus, tame tarpe ir mokėti nuomos mokestį iki transporto priemonės sugrąžinimo Bendrovei momento. Vartotojas taip pat privalo atlyginti visus dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Bendrovės patirtus nuostolius, įskaitant bet neapsiribojant ir negautomis pajamomis už Transporto priemonės nuomą.

5.12.   Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Transporto priemonės naudojimo terminu.

5.13.   Bendrovei pareikalavus, Vartotojas už bet kurį Taisyklėse numatyto įsipareigojimo nevykdymą, pažeidimą ar netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Bendrovei sutartyje nustatyto dydžio baudą, jeigu Taisyklėse už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.

5.14.         Bendrovė neatsako už Vartotojo nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone.

5.15.       Jei Vartotojas negalėjo tinkamai naudotis Bendrovės paslaugomis, Vartotojas apie tai turi informuoti Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu ar raštu. Vadovaujantis visa Vartotojo pateikta bei Bendrovės turima informacija, ginčą bus siekiama išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Pretenzijos dėl paslaugų turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo paslaugų suteikimo dienos. Į Vartotojo kreipimąsi Bendrovė sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Visi ginčai ir nesutarimai tarp Šalių, kurių nepavyks išspręsti aukščiau nurodytu būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą.

5.19.       Bendrovė atsako už Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Vartotojui padarytus tiesioginius nuostolius, ne didesnius nei Taisyklėse numatytų, tačiau nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą. Šalių sutarta arba atsakingų institucijų nustatyta Bendrovės Vartotojui atlyginama suma, įtraukiama į kitą būsimą sąskaitą ir/ar įskaitoma į būsimus mokėjimus. Bendrovė neatsako už jokius netiesioginius nuostolius.

5.20.          Transporto priemonės gali būti naudojamos tik Vilniaus miesto teritorijoje. Išvykimas iš Vilniaus miesto teritorijos gali būti derinamas tik abiejų šalių sutarimu.

  1. BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

6.1.      Vartotojas, vairuojantis Transporto priemonę turi būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat, neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti Transporto priemonę vairuoti kitiems asmenims.

6.2.      Draudžiama Transporto priemonę vairuoti apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų, kitų psichiką veikiančių medžiagų. Naudodamasis transporto priemone Vartotojas privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Vartotojui pažeidus šiame punkte nustatytą reikalavimą arba perdavus Transporto priemonę ar kitu būdu sudarius galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, neatitinkančiam šiame punkte nurodyto reikalavimo, Vartotojas privalo Bendrovei sumokėti 600 EUR (šešis šimtus eurų), jeigu pažeidimas padarytas, vairuojant dviratę žmogaus raumenų jėga arba elektros varikliu varomą transporto priemonę. Šiame punkte nurodytą baudą Vartotojas sumoka Bendrovei per 3 (tris) dienas nuo šio punkto pažeidimo dienos.

6.3.      Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis, remdamasis šių Taisyklių nuostatomis ir elgdamasis kaip pagrįstai apdairus, atsakingas bei informuotas asmuo. Važiuodamas Transporto priemone, Vartotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų kelių eismo saugumo taisyklių.